บริการของเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เราให้บริการด้าน นำเข้าแรงงานต่างด้าว อย่างเต็มรูปแบบ รับทำ mou พม่า กัมพูชา และลาว เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคลากร ทางเรามีทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี สามารถให้บริการท่านด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจ

บริการ จัดหาแรงงานต่างด้าว

1. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว จัดหาแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน อาทิเช่น

 • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)
 • หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)
 • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
 • บัญชีแสดงรายชื่อ (Namelist)

รวมถึงการเดินทางไปทำสัญญาที่ประเทศต้นทาง จนกระทั่งนำแรงงานเข้ามาจนถึงบริษัทของท่าน และดูแลแรงงานตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

2. บริการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทมี

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี

เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ปรับสภาพแรงงานต่างด้าว

3. บริการปรับสภาพแรงงาน

บริการปรับสภาพแรงงานสำหรับแรงงานประเภทพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว

ให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ไปดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานประเภทนี้ จะแบ่งเป็น

 • พาสปอร์ตรูปแบบ CI และกลุ่มแรงงานพิสูจน์สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
 • พาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว โดยดำเนินการทำในรูปแบบ Return หรือ Re-MOU

ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความหนาแน่นของการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในปี 2563

4. บริการต่ออายุการทำงาน สำหรับแรงงานประเภท MOU รับทำ MOU พม่า กัมพูชา ลาว

ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 2 ปีแรกและบริการดำเนินการขยายเล่ม

 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปีแรก
 • บริการดำเนินการขยายเล่ม สำหรับแรงงานสัญชาติกัมพูชา
 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิม กรณีแจ้งออกว่า “เลิกจ้าง” ใบแจ้งออกมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่แจ้งออก

ในกรณีแจ้งออกว่ากลับบ้านและใบแจ้งออกหมดอายุ เกิน 30 วัน โดยบริษัทจะดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำ mou พม่า กัมพูชา ลาว
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

5. บริการบริหารจัดการแรงงาน

ให้บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านโดยรับดูแลในด้าน

 • การสรรหาพนักงาน
 • การจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน
 • ดูแลรับส่งพนักงาน
 • รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่านและเพื่อให้ท่านได้นำเวลาอันมีค่าไปขยายธุรกิจของท่านให้เติบโตทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

6. บริการดำเนินการด้านเอกสาร

ให้บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว อาทิ ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit), วีซ่า (VISA), รายงานตัว 90 วัน, แจ้งที่อยู่อาศัย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัท ดำเนินการให้แก่ท่านทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, ชลบุรี, สระบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี และจังหวัดอื่นๆอีกมากมาย

6.1 ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถแบ่งประเภทใบอนุญาตการทำงาน ดังนี้
– ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงาน MOU
– แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
– แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบคำขอ “ตท..2” โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้งและแรงงานต่างที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นจะต้องต่ออายุวีซ่า (VISA) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้แล้วเสร็จและจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงาน ไม่เกิน 30 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ตประเภท CI หรือกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ
– แรงงานต่างด้าวประเภทนี้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 วัน และสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

6.2 วีซ่า (VISA)
– แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ตประเภท CI หรือกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน โดยต่ออายุได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

6.3 การรายงานตัว 90 วัน
– แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยทางบริษัทมีบริการนำพาสปอร์ตของแรงงานไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

6.4 การแจ้งที่พักอาศัย
– แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยทางบริษัทมีบริการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

เอกสารแรงงานต่างด้าว
บริการรับแปลภาษาพม่า

7. บริการรับแปลภาษาไทย เป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ

ให้บริการรับแปลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทหรือธุรกิจของท่านโดยสามารถ

 • แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาพม่าหรือภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ได้สื่อสารกับแรงงานอย่างถูกต้องและเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ