บริการของเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บิลเลี่ยนไทย ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เราให้บริการด้าน นำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า กัมพูชา ลาว อย่างเต็มรูปแบบ รับทำ mou พม่า กัมพูชา และลาว รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคลากร ทางเรามีทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี สามารถให้บริการท่านด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วทันใจ

บริการ จัดหาแรงงานต่างด้าว

1. บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน อาทิเช่น

 • หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter)
 • หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)
 • สัญญาจ้างแรงงาน (Employment Contract)
 • บัญชีแสดงรายชื่อ (Namelist)

รวมถึงการเดินทางไปทำสัญญาที่ประเทศต้นทาง จนกระทั่งนำแรงงานเข้ามาจนถึงบริษัทของท่าน และดูแลแรงงานตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

2. บริการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทมี

 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี

เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
ปรับสภาพแรงงานต่างด้าว

3. บริการปรับสภาพแรงงาน

บริการปรับสภาพแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับแรงงานกลุ่ม ดังนี้

 • แรงงานที่มีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
 • แรงงานที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 4 ปี
 • แรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว

โดยดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานประเภทนี้ จะแบ่งเป็น

4. บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

 • ต่ออายุ 2 ปีหลัง
  • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตครบวาระ 2 ปีแรก
  • ดำเนินการตรวจลงตรา (VISA) เพื่อต่ออายุ 2 ปีหลัง (สำหรับกลุ่ม MOU)
 • แจ้งเข้าการทำงาน
  • บริการแจ้งเข้าการทำงาน กรณีมีใบแจ้งออกจากนายจ้างเดิมเท่านั้น (สามารถปรึกษาก่อนดำเนินการได้ฟรี)

ในกรณีแจ้งออกว่ากลับบ้านและใบแจ้งออกหมดอายุ เกิน 30 วัน โดยบริษัทจะดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รับทำ mou พม่า กัมพูชา ลาว
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

5. บริการบริหารจัดการแรงงาน

ให้บริการด้านบริหารจัดการแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านโดยรับดูแลในด้าน

 • การสรรหาพนักงาน
 • การจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน
 • ดูแลรับส่งพนักงาน
 • รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่านและเพื่อให้ท่านได้นำเวลาอันมีค่าไปขยายธุรกิจของท่านให้เติบโตทันการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

6. บริการดำเนินการด้านเอกสาร

ให้บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว

 • ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
  • – ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงาน MOU
   – แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
   – แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบคำขอ “ตท..2” โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้งและแรงงานต่างที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นจะต้องต่ออายุวีซ่า (VISA) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้แล้วเสร็จและจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงาน ไม่เกิน 30 วัน
 • วีซ่า (VISA)
  • – แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
   แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน
 • รายงานตัว 90 วัน
  • แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยทางบริษัทมีบริการนำพาสปอร์ตของแรงงานไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 • แจ้งที่อยู่อาศัย
  • แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยทางบริษัทมีบริการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 • เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารแรงงานต่างด้าว
MOU 4 เป็น 6 ปี

7. บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน MOU ครบ 4 ปี ให้ทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี

7.1 กลุ่มเป้าหมาย
1. แรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว กัมพูชา พม่า ที่เข้ามาทำงานรูปแบบ MOU ที่วาระการจ้างงานจะครบ 4 ปี ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7.2 การดำเนินการ
1. ตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงาน
2. ยื่นขออนุญาตทำงาน กับสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ ได้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
3. ยื่นขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,900 บาท (โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับ กรณีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563)
4. จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี ดำเนินการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

อ้างอิง: https://www.doe.go.th/